STATUT

STATUT FUNDACJI „SILESIA”

Tekst jednolity

Postanowienia ogólne

§1.

1-Fundacja pod nazwą: Fundacja „SILESIA” zwaną w treści statutu fundacją

2-Ustanowiona przez fundatora Andrzeja Latussek aktem notarialnym

3-Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach

[Dz. U. NR 46,poz.203 z 1991 r z późn, zmianami] oraz postanowień niniejszego

statutu

§2.

1-Fundacja posiada osobowość prawną

2-Siedzibą fundacji jest miasto Opole

3-Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej

granicami

4-Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z

innymi nagrodami

5-Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony

6-Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest minister kultury i dziedzictwa

narodowego

7-Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

8-Realizacja zadań statutowych fundacji może być prowadzona we współpracy

z innymi podmiotami

§3.

Cele i zasady działania.

1-0chrona i pielęgnacja miejsc pamięci, cmentarzy i grobów ofiar wojen

2-Dokumentacja historii

3-lntegrowanie społeczeństwa wokół dziedzictwa historycznego lokalnych

społeczności

4-0chrona dóbr sztuki kultury i tradycji

5-Upowszechnianie wiedzy i utrwalanie tradycji poszanowania miejsc pamięci i

grobów

6-Poszukiwanie i ekshumacja grobów żołnierzy i ofiar wojen w Polsce i zagranicą

7-Dostarczanie informacji rodzinom ofiar wojen w zakresie ustalania miejsca

pochówku ich bliskich

8-Wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na celu

upowszechnianie i ochronę dziedzictwa historycznego

9-Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

10-Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na realizację celów

statutowych

§4.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez.

1-Prowadzenie działalności badawczo— naukowej w dziedzinie historii

2-Wydawanie publikacji i wydawnictw multimedialnych

3-Prace archeologiczne, ekshumacyjne oraz badawcze

4-Konserwację i ochronę budowli sakralnych ,miejsc pamięci oraz cmentarzy

5-Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zakresie

działania

6-Poszukiwanie mogił wojennych

7-Prace z młodzieżą

  Dodatkowo Fundacja prowadzi działalność gospodarczą

  ( według Polskiej klasyfikacji Działalności -PKD) w zakresie :

1-PKD 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

2-PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji

3-PKD 58.11.Z Wydawanie książek

4-PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

5-PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności

gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana

6-PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

i niemieszkalnych

7-PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

8-PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji

turystycznych

9-PKD 91.02.Z Działalność muzeów

IO-PKD 91.01.8 Działalność archiwów

11-PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane ,gdzie indziej

niesklasyfikowane

12-PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

13-PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i

humanitarnych

14-PKD 59.1 Działalność związana z filmami ,nagraniami wideo i programami

telewizyjnymi

15-PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukacje

16-PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

17-PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

18-PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów

zielonych

19-PKD 91.01.A Działalność bibliotek

20-PKD 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna

§5.

Organy fundacji

1-0rganem fundacji jest : Zarząd fundacji

2-Zarząd fundacji składa się z nie więcej niż 5 osób powoływanych przez fundatora

na czas nieokreślony

3-Fundator w każdej chwili ma prawo odwołać członka lub członków zarządu .

4-Członkostwo w zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji bądź śmierci członka

zarządu

5-Fundator może zostać członkiem zarządu

6-Członkowie zarządu z swojego grona wybierają prezesa fundacji

7-Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności

uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2-ch jego członków w tym prezesa

fundacji.

8-W przypadku braku zgodności członków zarządu co do treści uchwały zarządu

rozstrzygające jest stanowisko prezesa zarządu

§6.

Zarząd fundacji

1-Realizuje cele fundacji określone w statucie oraz kieruje jej bieżącą działalnością

2-Reprezentuje fundacje na zewnątrz

3-Zarządza majątkiem fundacji

4-Przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy

5-Ustala regulamin biura fundacji

6-Ustala wielkość zatrudnienia „zasady wynagrodzenia oraz wysokość środków

na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników fundacji

7-Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu fundacji oraz jej likwidacje

8-Uchwala program działania fundacji

9- Prowadzi i może powoływać biura fundacji

10-Przygotowuje sprawozdania z działalności fundacji

II-Członkowie zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać

wynagrodzenie

12- Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa prezes lub dwóch członków

zarządu łącznie

§7.

Posiedzenia zarządu fundacji.

1-Zarząd fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do

roku.

2-Posiedzenia fundacji zwołuje Prezes Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków

komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków zarządu

o terminie posiedzenia i planowanym porządku obrad.

3-Z przebiegu posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokoły .

Wymagany jest podpis prezesa i sekretarza fundacji.

4-Głosowanie zarządu fundacji jest przeprowadzane w sposób jawny

5-Zarząd fundacji podejmuje uchwały zgodnie z § 5 punkt 7

§8.

Majątek i dochody fundacji.

1-Na realizację celów wybranych przez Fundację, Fundator przeznacza następujące

składniki majątkowe:

– kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych),

– laptop Lenovo o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych),

– drukarka Kyocera o wartości 800,00 zł (osiemset złotych),

– kserokopiarka Kyocera o wartości 1.200,00 zł ( jeden tysiąc dwieście złotych),

które stanowią fundusz założycielski fundacji, z czego kwota 1.000,00 zł przeznaczona

jest na działalność gospodarczą

2-Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez

Fundację w trakcie jej działania

3-Dochody fundacji pochodzą z darowizn, spadków, zapisów, dochodów ze zbiórek

publicznych, dotacji i subwencji osób prywatnych i instytucji oraz dochodów z

działalności gospodarczej.

§9

Postanowienia końcowe

1-DIa efektywnego urzeczywistnienia swoich celów fundacja może połączyć się z inna

fundacją

2-Fundacja składa coroczne sprawozdanie z swej działalności ministrowi kultury

i dziedzictwa narodowego

3-Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji podpisują wszyscy członkowie

zarządu

4-Kompetencje fundatora w przypadku jego śmierci przejmują spadkobiercy

fundatora

5-Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy

Opole, dnia 29 listopada 2018 roku

Możliwość komentowania została wyłączona.